Tags:
create new tag
, view all tags
%CALCULATE{$SET(image, )}%%IF{ "'ChngKhocDyslexiaVitNam'/attachments[name='%CALCULATE{$GET(image)}%']" then='' else='' }%
Mail  
Phone 0325491514  
Mobile  
Skype  

Chứng Khó Đọc - Dyslexia Việt Nam

Info:
Title: Chứng Khó Đọc - Dyslexia Việt Nam
Department:
Organization: Dyslexia.vn là một trong những website xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam về t́nh trạng khó đọc ở con người. Diễn đàn Chứng khó đọc được xem là một ngôi nhà chung- Nơi những người gặp phải t́nh trạng khó đọc được nói lên tiếng nói của riêng họ. Tại đây, những người này có quyền được tâm sự về những biểu hiện mà bản thân đang gặp phải. Từ đó, họ sẽ nhận được sự chia sẻ của những người có cùng chung hoàn cảnh. Với sứ mệnh và mục tiêu hoạt động được đặt ra ngay từ lúc thành lập . Dyslexia Việt Nam hy vọng rằng sẽ là người bạn để có thể hỗ trợ tối ưu cho những người gặp phải chứng khó đọc tại Việt Nam. Cụ thể, Dyslexia Việt Nam sẽ tạo cơ hội để khuyến khích tất cả các cơ sở giáo dục trở nên thân thiện hơn với chứng khó đọc. Hỗ trợ cải thiện số người mắc chứng khó đọc trong xă hội. Đặc biệt hơn, diễn đàn chứng khó đọc Việt Nam hy vọng rằng có thể giúp đỡ những người mắc phải chứng khó đọc sẽ được công nhận tiềm năng phát triển và tài năng của riêng họ. Xem thêm chứng khó đọc là gi? tại http://dyslexia.vn
URL: https://dyslexia.vn/
Location: Da Nang, Viet Nam
Region:
Country: Vietnam
%CALCULATE{$SET(showwatchlist, 0)}%
Watchlist Changes of Chứng Khó Đọc :
%WATCHLIST{ "showchanges" wikiname="ChngKhocDyslexiaVitNam" format="$percntICON{viewtopic}$percnt $percntSPACEOUT{$topic}$percnt" empty="$percntICON{info}$percnt None (empty watchlist)" separator="
$n" limit="16" }%
Arrow right %WATCHLIST{ "showwatchlistlink" wikiname="ChngKhocDyslexiaVitNam" format="Watchlist details" }%
Tag Cloud of Chứng Khó Đọc :
create new tag
" format="$tag" separator="  " minsize="80" maxsize="120" by="ChngKhocDyslexiaVitNam" }%

My Links

My Personal Preferences

  • Show tool-tip topic info on mouse-over of WikiWord links, on or off:
    • Set LINKTOOLTIPINFO = off

  • Preference for the editor, default is the WYSIWYG editor. The options are raw, wysiwyg:
    • Set EDITMETHOD = wysiwyg

  • More preferences TWiki has system wide preferences settings defined in TWikiPreferences. You can customize preferences settings to your needs: To overload a system setting, (1) do a "raw view" on TWikiPreferences, (2) copy a Set VARIABLE = value bullet, (3) do a "raw edit" of your user profile page, (4) add the bullet to the bullet list above, and (5) customize the value as needed. Make sure the settings render as real bullets (in "raw edit", a bullet requires 3 or 6 spaces before the asterisk).

Related Topics

UserForm
First Name Chứng Khó Đọc
Last Name - Dyslexia Việt Nam
Titles Chứng Khó Đọc - Dyslexia Việt Nam
Email

Telephone 0325491514
Mobile

Skype ID

Department

Organization Dyslexia.vn là một trong những website xuất hiện đầu tiên tại Việt Nam về t́nh trạng khó đọc ở con người. Diễn đàn Chứng khó đọc được xem là một ngôi nhà chung- Nơi những người gặp phải t́nh trạng khó đọc được nói lên tiếng nói của riêng họ. Tại đây, những người này có quyền được tâm sự về những biểu hiện mà bản thân đang gặp phải. Từ đó, họ sẽ nhận được sự chia sẻ của những người có cùng chung hoàn cảnh. Với sứ mệnh và mục tiêu hoạt động được đặt ra ngay từ lúc thành lập . Dyslexia Việt Nam hy vọng rằng sẽ là người bạn để có thể hỗ trợ tối ưu cho những người gặp phải chứng khó đọc tại Việt Nam. Cụ thể, Dyslexia Việt Nam sẽ tạo cơ hội để khuyến khích tất cả các cơ sở giáo dục trở nên thân thiện hơn với chứng khó đọc. Hỗ trợ cải thiện số người mắc chứng khó đọc trong xă hội. Đặc biệt hơn, diễn đàn chứng khó đọc Việt Nam hy vọng rằng có thể giúp đỡ những người mắc phải chứng khó đọc sẽ được công nhận tiềm năng phát triển và tài năng của riêng họ. Xem thêm chứng khó đọc là gi? tại http://dyslexia.vn
URL https://dyslexia.vn/
Location Da Nang, Viet Nam
Region

Country Vietnam
Status Update

Topic revision: r2 - 2021-06-05 - ChngKhocDyslexiaVitNam
 
This site is powered by the TWiki collaboration platformCopyright © 2008-2021 by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding TWiki? Send feedback

mersin escort bayan adana escort bayan izmit escort ankara escort bursa escort